AUVICO, Webdesign en Fotografie

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Auvico gevestigd aan de Klaphekweg 15, 6713 HL te Ede. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Auvico, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Auvico verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 januari 2019.

 1. Definities
  1. Webhosting: een dienst die opdrachtgever ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.
  2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
  3. Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Auvico.
  4. Website op Maat: website met een nieuw, door Auvico te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Auvico.
  5. Onderhoud van een website: het door Auvico inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
  6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Auvico een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 2. Toepasselijkheid
  1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van Auvico verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Auvico en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  2. Afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Auvico opgenomen wordt.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes en prijsopgave door Auvico zijn geheel vrijblijvend.
  2. Offertes en prijsopgave door Auvico blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Auvico. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Auvico zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Auvico niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Auvico zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Auvico het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Auvico aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Auvico worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Auvico zijn verstrekt, heeft Auvico het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Auvico is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Auvico is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Auvico de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Indien door Auvico of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Auvico voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Duur en beëindiging
  1. Het ontwerpen van een website door Auvico voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
  2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Auvico en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk dan wel via e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  3. Auvico heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Auvico gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  4. Auvico heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
  5. Auvico heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
  6. Auvico heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Auvico aanbevolen onderhoudssoftware.
 6. Levering en levertijd
  1. Auvico gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Auvico eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Auvico. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Auvico ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Auvico over tot het voltooien van de volledige website.
  3. Mocht Auvico onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Auvico alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Auvico een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  4. Door Auvico gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.
  5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.
 7. Overmacht
  1. Auvico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Auvico als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Auvico alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Auvico geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Auvico tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 8. Prijzen
  1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  2. Wijzigingen in de tarieven worden door Auvico minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 9. Betaling
  1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Auvico en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
  2. De opdrachtgever dient 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. De opdrachtgever ontvang hierover een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. 
Auvico houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de factuur voor aanbetaling is voldaan.
  3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Auvico stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
  4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
  5. Indien de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum is overschreden, wordt door Auvico een herinnering tot betaling verstuurd.
  6. Indien de betalingstermijn, na versturen van herinnering, met 7 dagen is overschreden, wordt door Auvico een aanmaning tot betaling verstuurd. De administratiekosten voor deze aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  7. Wanneer de opdrachtgever binnen 7 dagen na het versturen van de aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  8. Mocht opdrachtgever na deze laatste aanmaning de factuur, inclusief administratiekosten en wettelijke rente nog niet hebben voldaan zal de incasso uit handen worden gegeven. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Auvico hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  10. Indien Auvico abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Auvico het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
  11. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Auvico aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra de in de onderhoudsovereenkomst afgesproken tijdseenheden zijn overschreden. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Auvico het verschuldigde bedrag te voldoen.
  12. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Auvico heeft voldaan.
  13. In genoemde gevallen behoudt Auvico zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 10. Copyright
  1. Al het door Auvico vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Auvico niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Auvico gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Auvico vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Auvico een contract is aangegaan.
  2. Het eigendom van door Auvico verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Auvico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Auvico hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Auvico gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. Auvico behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Voorzover Auvico bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Auvico weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Auvico op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Auvico of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Auvico.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Auvico slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Auvico voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Auvico kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  4. Auvico is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
  5. De opdrachtgever dient Auvico terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Auvico geleden schade.
  6. Auvico is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Auvico voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Auvico is geadviseerd.
  7. Auvico is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.
 12. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Auvico noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 13. Reclame
  1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Auvico, waarna Auvico deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Auvico binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
  2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
  1. Auvico behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 15. Overig
  1. Auvico zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Auvico.
  2. Wanneer Auvico bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
  3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Auvico zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  4. Auvico is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Auvico behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Auvico te plaatsen in de voettekst van elke pagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150.
 16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Auvico en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Auvico is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Auvico het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  4. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. 
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Auvico: http://www.auvico.nl. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Waarom privacy van onze klanten voor AUVICO belangrijk is
Het recht van de klant op privacy is van groot belang voor AUVICO. Wanneer een klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan AUVICO, stelt de klant vertrouwen in het vermogen van AUVICO om verantwoordelijk om te gaan met de privacy van de klant.

AUVICO vindt dat deze informatie alleen gebruikt moet worden om de diensten die wij onze klanten aanbieden te kunnen verbeteren. AUVICO heeft dit Privacy Beleid opgesteld om aan te geven dat we de persoonlijke informatie van onze klanten goed beschermen.

Cookies
AUVICO kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Persoonlijke informatie verkregen door AUVICO
Wanneer er een abonnement afsloten wordt bij AUVICO, moet de klant persoonlijke informatie opgeven, waaronder de naam, het adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Bescherming van de privacy van klanten
AUVICO neemt de benodigde stappen om de privacy van de klanten te waarborgen.

Zo nu en dan moet AUVICO de naam en het adres van de klant doorgeven aan derden, om specifieke diensten te kunnen leveren die zijn aangevraagd door de klant (zoals bijv. een domeinnaam). AUVICO zal de persoonlijke informatie van klanten nooit doorgeven aan andere bedrijven of individuen voor marketing doeleinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Wijzigingen Privacy Beleid
AUVICO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Het verdient aanbeveling om deze Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUVICO, opgericht in 2000 door Henk Opperman, is een klein creatief media bedrijf dat gespecialiseerd is in Webdesign en Fotografie.

Logo AUVICO

Henk Opperman

Klaphekweg 15
6713 HL EDE GLD
T 06 53761055
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Openingstijden:
maandag t/m vrijdag : op telefonische afspraak
zaterdag en zondag : gesloten

Kvk Arnhem : 09111413
BTW nr. : NL112844364B01
IBAN : NL80 INGB 0006 8513 39
BIC : INGBNL2A

Algemene voorwaarden - Privacy Beleid - Sitemap

Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Uw website in professionele handen

Wij bieden een zeer hoge kwalitatieve hosting aan tegen een scherp prijs.

 • Groene CO2-neutrale Hosting
 • Data over meerdere locaties verspreid
 • Netwerk redundant uitgevoerd
 • Betrouwbaarheid door virtualisatie
 • Hoge uptime
 • A-klasse apparatuur op A-locatie
 • 1 Gbit uitgevoerde uplinks
 • Gratis Installatie Service

Waarom geen goedkope hosting

"De prijs kan goed klinken, maar de gevolgen iets minder. Goedkope website hosts hebben als gevolg dat jouw website met duizenden andere websites op een drukke server zit, waardoor de laadtijd van je pagina omhoog gaat. Dat heeft een impact op je SEO: Google houdt bij hoe snel je pagina laadt, en zendt je meer traffic als je website dat aan kan."

15 tot 30% meer traffic als een website geplaatst wordt bij een betere host.

(bron: frankwatching)

© 2019 AUVICO, Webdesign en Fotografie